Μαθαίνουμε την ώρα!

Κατασκευάζουμε το ρολόι και γίνεται πιο βιωματική η μάθηση!