Μαθαίνουμε την ώρα!

Κατασκευάζουμε το ρολόι και γίνεται πιο βιωματική η μάθηση!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...