Γνωστικό Αντικείμενο, μαθαίνουμε τον πληθυντικό αριθμό!


Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...