ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης»,

με Κωδικό ΟΠΣ 5002653 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 «Αττική 2014-2020»

Αίτηση  :

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα :

Υπεύθυνη Δήλωση Ιδρύματος :

Πρόσκληση :