top of page
Χωρίς τίτλο.png

Ο Σύλλογος Γονέων-Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09

 

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»,

 

λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002528 στο Επιχειρησιακό

 

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και προστασίας σε

 

είκοσι  (20) άτομα με αναπηρία μέσα από τις βασικές δράσεις του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας

 

ΑμεΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ».  

 


Στόχοι  


• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,       


• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, 


• η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

 


Αποτελέσματα


⦁    η δωρεάν εξασφάλιση φροντίδας σε καθημερινή βάση για 69 μήνες , είκοσι (20) ατόμων με νοητική υστέρηση και η δυνατότητα πρόσβασης αυτών σε μια σειρά υπηρεσιών που θα συντελέσουν στην ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο, στην ελάφρυνση των οικογενειών τους και την ενίσχυση της οικογενειακής συνοχής, στην απόκτηση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στον περιορισμό των διακρίσεων,


⦁    ο περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση. 
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίστηκε σε 69 μήνες από 01/06/2017 έως 30/09/2023.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
⦁    Τη μεταφορά τους από και προς το Κέντρο Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας, με λεωφορεία, ειδικά διαμορφωμένα στις        ανάγκες των ωφελούμενων.
⦁    Τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα τους.
⦁    Την παροχή ελαφρού γεύματος.
⦁    Την εκπαίδευση στη διαχείριση των προσωπικών τους αναγκών σε θέματα υγιεινής και αυτοεξυπηρέτησής τους.
⦁    Την εργοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να βελτιώσουν και αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους        διάφορους τομείς της ζωής. Σε ατομικό, μέσω των εξατομικευμένων δραστηριοτήτων, για να ενισχύσουν τη                              λειτουργικότητά τους και να ασκηθούν σε γνωστικές λειτουργίες. Σε ομαδικό, στα τμήματα δημιουργικής

      απασχόλησης της Κέντρου όπως χειροτεχνίας, Η/Υ, οικιακής οικονομίας  και θερμοκηπίου κλπ,
⦁    Ειδικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής,  για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.
⦁    Ιατρική υποστήριξη και παρακολούθηση.
⦁    Ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ωφελουμένων όσο και των οικογενειών τους.
⦁    Κοινωνική υποστήριξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο με:
-       Προγράμματα εξόδου και κοινωνικοποίησης (καφετέρια, μουσεία, εκθέσεις κτλ)
-       Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές  εκδρομές,
-       Συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
-       Ανταλλαγή επισκέψεων σε παρεμφερείς φορείς της κοινότητας στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης.
-       Συμμετοχή σε αθλητικά δρώμενα
-       Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, επαφή με μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσα από τις επισκέψεις και την πρακτική άσκηση αυτών στον χώρο του.
Σύμφωνα με το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα του Κέντρου, εξυπηρετεί για οκτώ ώρες τους ωφελούμενους, ως εξής:
07:00-08:00 : Άφιξη ωφελουμένων με το λεωφορείο του Συλλόγου,  υποδοχή
08:00-10:00 : Εκπαίδευση - δημιουργική απασχόληση - Εργοθεραπεία σε τμήματα χειροτεχνίας, απασχολησιοθεραπείας,

                      Η/Υ, οικιακής οικονομίας και θερμοκηπίου προκειμένου να αξιοποιήσουν τις όποιες δυνατότητες έχουν.
10:00-10:30  : Διάλειμμα για πρόγευμα, σύμφωνα με το ατομικό διαιτολόγιο που έχει υποδείξει η διατροφολόγος.
10:30-12:00 : Εκπαίδευση - Δημιουργική απασχόληση-Εργοθεραπεία     
12:00-12:30  : Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα με ειδικά εξατομικευμένα διατροφολόγια των ωφελούμενων.
12:30-14:00 : Εκπαίδευση - Δημιουργική απασχόληση-Εργοθεραπεία     
14:00-15:00 : Φροντίδα γενικά και ιδιαίτερα τουαλέτες και προετοιμασία ωφελούμενων για αναχώρηση με το λεωφορείο του                          Συλλόγου.

 


Παράλληλα λειτούργησαν και παρήχθησαν για κάθε εξυπηρετούμενο όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και ιδιαίτερα:
⦁    Ιατρική παρακολούθηση
⦁    Ψυχολογική υποστήριξη
⦁    Κοινωνική υποστήριξη
⦁    Φυσιοθεραπευτική υποστήριξη
⦁    Γυμναστική
⦁    Θέατρο
⦁    Μουσική
⦁    Χορωδία
⦁    Έξοδοι,  και επισκέψεις σε παρεμφερείς φορείς στο πλαίσιο της δικτύωσης κ.λ.π.           
 

bottom of page