ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Tης πράξης με τίτλο :

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ»

 

 

Ανακοινώνεται :

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»

της πράξης με αριθμό ΟΠΣ5002528, όπως προέκυψε ύστερα από την μοριοδότηση των

 

υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση 7/30-09-2019 της επιτροπής αξιολόγησης.

Πίνακας :

Μας επισκέφτηκαν :                                                                                       

φίλοι ...